Rotterdam

Deze site is nog in bewerking. Sorry voor het ongemak. De komende tijd regelmatig aangevullingen.

gedeelte Weimansweg Vreewijk Rotterdam

ROTTERDAM

 

Vanaf 1916 was de bouw begonnen van woningen in Rotterdam-Zuid. Tuindorp Vreewijk werd gebouwd, met zijn eigen karakter. Dit stadsdeel was nog niet gemakkelijk bereikbaar. Om de veertig minuten vertrok daarheen een autobus van het Stieltjesplein, vanuit de stad bekeken net over de Maasbruggen.

 

In Vreewijk vestigden zich allerlei mensen die open stonden voor nieuwe mogelijkheden van beleving in geloof en cultuur. Men zocht moderne doordenking en vrije vormgeving van het christendom. Aan de Rechtermaas werkte al sinds 1890 een afdeling van de Nederlandse Protestanten Bond voor dienstverlening in geestverwante kring en onder mensen die het in de traditionele kerken niet konden vinden. Verschillende godsdienstige groepen sloegen de handen ineen: de Doopsgezinden, Remonstranten, vrijzinnige Hervormden en dito Lutheranen vormden met de V.C.J.C. een 'Federatie voor vrijzinnige Religie Linker-Maasoever'.

 

Door bemiddeling van ds. C.E. Hooykaas, Remonstrants predikant te Rotterdam, kwam Anne Mankes-Zernike in contact met de pas opgerichte gemeente van de Nederlandse Protestantenbond (N.P.B.) op de Linker Maasoever. Deze telde toen 40 leden. Op 22 mei 1921 werd Anne door dr. Hooykaas bevestigd als voorgangster van de afdeling Rotterdam - Linker-Maasoever van de Nederlandse Protestenbond. In het begin was er geen kerkgebouw, maar hield men dienst in een gymnastiekzaal. In het "Zuider Volkshuis" en in het "Jagershuis".

 

Omdat het een pas opgerichte N.P.B-gemeente was, had men alle vrijheid de diensten te vieren zoals men dat wilde. Er was geen traditie waar rekening mee gehouden diende te worden. Dit betekende ook dat er geen geld was, zodat bestuur en leden zich allemaal nauw betrokken en verantwoordelijk voelden. Ds. Mankes-Zernike ervoer dit als opbouwend en verfrissend. Bijna iedere week mocht ze nieuwe leden begroeten.

 

Het gebied lag - zeker in de begintijd - vrij geïsoleerd ten opzichte van de stad en andere vrijzinnige kerken waren er niet in de directe omgeving. Ds. Mankes-Zernike heeft er een sterk stempel op gezet door haar krachtige persoonlijkheid en besliste overtuiging. Met haar markante, hoge stem kon zij anderen bezielend aanvuren. Er vormde zich een koor ter ondersteuning van de gemeentezang op zondag. Ook kwam er een toneelgroep.

 

HET NIEUWE VERBOND

In 1929 kon men een eigen kerkgebouw in gebruik nemen. Op voorstel van ds. S.H.N. Gorter kreeg het gebouw de naam "Het Nieuwe Verbond". Zie voor een krantenverslag in de kolom hiernaast.

 

JUBILEUM

Het Rotterdams Nieuwsblad meldt 5 november 1936:

Jubileum mevr. Dr. A. Mankes-Zernike

"Mevr. Dr. A. Mankes.-Zernike, voorgangster van de afd. Linker Maasoever van den Ned. Protestantenbond te Rotterdam, herdenkt vandaag den dag waarop zij voor 25 jaar het predikambt aanvaardde. Geboren in 1887, werd de jubilaresse in 1911 proponente bij de Doopsgezinde Broederschap om 5 Nov. van dat jaar in de Doopsgezinde Gemeente te Bovenknijpe (Fr.) het predikambt te aanvaarden. In 1915 legde zij haar ambt neder wegens huwelijk. Sinds Mei 1921 is mevr. Mankes voorgangster van de afdeeling van den Ned. Protestantenbond aan den Linker Maasoever. Ingevolge haar nadrukkelijken wensch ging haar gedenkdag geheel onopgemerkt voorbij".

 

De Leeuwarder Courant 17 november 1936:

Zilveren ambtsjubileum ds. Mankes-Zernike te Knijpe

Zondagavond is in de Doopsgezinde kerk te Bovenknijpe de kerkdienst geleid door mevr. Dr. A Mankes – Zernike, voorgangster bij den Ned. protestantenbond te Rotterdam. Het kerkje was geheel gevuld met belangstellenden. De plaatselijke predikant, ds. Nolthenius herinnerde er aan, vóórdat dr. Mankes aanving, dat het 5 November 25 jaar geleden was dat zij haar intrede deed bij deze gemeente. Hij zeide voorts o.m. dat de band tusschen de gemeente en ds. Zernicke, zooals men haar hier nog steeds noemt, ondanks haar vertrek in 1915 gebleven is en zelfs af en toe opnieuw aangehaald wordt. Namens den kerkeraad wenschte spreker mevr. Mankes hartelijk geluk met haar zilveren ambtsjubileum, haar dankend voor wat ze voor de gemeente deed en bij tijd en wijle nog doet. Mevrouw Mankes dankte voor de verrassende ontvangst en de hartelijke woorden. Zij dankte voorts de gemeente dat deze vóór 25 jaar den moed had een jonge onervaren vrouw als predikant te beroepen. Spreekster herdacht met weemoed hen die hier niet meer zijn. Aan den nu volgenden kerkdienst verleende het Doopsgezind Zangkoor onder leiding van den heer J Schoppen Azn., zijn medewerking. Op het podium rondom den preekstoel was een sobere groen-versiering aangebracht.

 

In de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw en ook na haar emeritaat houdt Anne Mankes-Zernike zich bezig met het schrijven van boeken, het maken van vertalingen en het leveren van bijdragen aan diverse maatschappelijke discussie door het schrijven van stukken in kranten en tijdschriften.

 

 

gevel voormalig Nieuw Verbond

HET NIEUWE VERBOND

 

Op 6 november 2011 is in de Vermaning van

brug over de Maas Rotterdam

HET NIEUWE VERBOND

 

Een kort verslag uit de krant:

"Donderdagavond, toen de zon reeds ter kimme was geneigd en de vreugde om den schoonen voorjaarsdag aan den hemel nagloeide, kwamen op den hoek van de Jagerslaan en de Ploegstraat in het verre Zuiden van onze stad, eenige menschen bijeen om getuige te zijn van een plechtige gebeurtenis.

Daar, in den violetten avondstond, tegen zevenen, zou de eerste steen worden gelegd van de kerk van de Vereeniging voor Vrijzinnige Religie aan den Linker Maasoever.

 

Aanwezig waren, behalve het bestuur van genoemde Vereeniging, de predikanten dr. C. E. Hooykaas en ds. S.H.N. Gorter, mevr. Mankes-Zernike, het bestuur van den Protestantenbond benevens de architect die den bouw van de nieuwe kerk zal leiden, de heer J. Uyterlinde.

 

Dr. Hooykaas heeft een toespraak gehouden.

Wij zijn, aldus spreker, voor een vreugdevolle zaak bijeengekomen. Met voorspoed zijn de gelden bijeengebracht, die noodig waren om over te gaan tot de stichting van onze vrijzinnig-religieuze kerk aan den Linker Maasoever. Aan de firma Uyterlinde hebben we opdracht gegeven tot de uitvoering van dit werk. De hevige vorst heeft den arbeid enigszins belemmerd en eerst thans is het ijs uit den grond. Maar … ijs in den grond heeft nog niet beteekend ijs in de harten. Gelukkig zijn de harten warm blijven kloppen voor onze kerk. Dat is o.a. gebleken uit de giften die ons bereikten.

 

Mogen er nog vele giften komen, zoodat wij binnen eenge weken voor de kerk een kerkorgel kunnen laten bouwen, noodig ter begeleiding van onze liederen".

 

 

gevelsteen Jagershuis Vreewijk Rotterdam

Heeft u vragen en/of opmerkingen of heeft u aanvullingen en/of verbeteringen voor deze website: verstuur uw bericht aan info@annezernike.nl

Copyright © All Rights Reserved

©www.annezernike.nl